4.8
(22)

автор: Ния Георгиева – адвокатски сътрудник

Съгласно „Правилника за издаване на българските лични документи“ (ПИБЛД) Имената и месторождението на българските граждани в българските лични документи се изписват на кирилица и на латиница чрез английска транслитерация“. Транслитерация на българските букви с латински е процесът на заменяне на знаците от българската буквена система със знаци, базирани на английската азбука. Наред с транслитерацията, другият съотносим към темата процес е транскрибирането. То представлява процедура за намиране на съответствие между звуковете на човешката реч и писмени символи, като се използва набор от стандартни правила. В някои случаи едни и същи думи или имена се транскрибират различно, поради наличие на различни системи. Например българските имена в различни чуждестранни езици се транскрибират по различен начин, като окончанието на фамилните имена на -ов/-ев се транслитерира с -ov/-ev или -ow/-ew или се транскрибира с -of/-ef или -off/-eff (примерно Stoyanov, Stoianow, Stoyanoff; Iliev, Iliew, Ilief, Ilieff).

Възможността за изписване на имената на латиница по различен начин в официалните документи в някои случаи може да създаде проблеми. Когато транслитерацията предизвиква осмиващо или опозоряващо звучене, когато води до объркване и затруднява произнасянето на името или когато не е стилистически издържано, всеки гражданин може да прибегне към процедура по промяна на латинското изписване на името му в личните му документи – лична карта, паспорт, шофьорска книжка, разрешение за пребиваване и др.

Изписване на имената в първи документ за самоличност

Процедурата е уредена в Правилника за издаване на българските лични документи, според който по искане на българските граждани, имената им, съдържащи характерни букви и буквосъчетания, могат да бъдат изписани на латиница по начин, различен от английската транслитерация, в първи документ за самоличност. При попълване на бланката за издаване на първи документ всеки има възможност да посочи как точно желае да бъде изписано името му на латиница. Така например лице, носещо фамилията Панайотов, при попълване на бланката за издаване на първи документ за самоличност, би могло да изпише фамилното си име Panayotoff или Panayotow, въпреки че според английската транслитерация, посочена в Приложение № 1 към ПИБЛД правилната транслитерация е Panayotov. Желанието му ще бъде уважено от службата, издаваща съответния документ, защото тази възможност за избор е закрепена в законодателството. Отново в Приложение № 1 е посочено, че съчетанието от буквите „ия“ в края на собствените имена на граждани се предава чрез „ia“.  Така имената Ния, Мия, Мария могат да бъдат изписани по два начина- Niya, Miya, Mariya или Nia, Mia, Maria. И двата варианта отговарят на изискванията на българското законодателство, а на притежателите на такива имена е дадена възможност за избор.

Случва се обаче в първия ни документ за самоличност името ни да е изписано по един начин, но по-нататъшни обстоятелства да доведат до нужда от промяна. Тогава законът ни дава две възможности – промяна в следващ документ може да се извърши:

  • след представяне на официални документи, съдържащи исканото изписване
  • или след представяне на съдебно решение.

Последваща промяна след представяне на официален документ

Официален документ е този, който е издаден от орган на държавната власт на територията на дадена държава, заверен с подпис и печат. Например документ за самоличност, диплома за завършено образование, акт за сключване на брак. Официалният документ може да бъде издаден както от български, така и от чуждестранен държавен орган, удостоверен с подпис и печат. В случай че разполагаме с официален документ, удостоверяващ изписване на името на латиница по желания от нас начин, бихме могли да подадем заявление за издаване на лична карта или друг личен документ, като се явим лично в звеното „Български документи за самоличност” (БДС) при ОДМВР/СДВР или РУ към тях по постоянен адрес, или във всяко РУ на МВР на територията на съответната областна дирекция по постоянен адрес. Там ще ни бъде предоставено отпечатано заявление по образец, съдържащо автоматично попълнени актуални данни по гражданско състояние. С нанасяне на съответната корекция в транслитерацията на името, представяме съответния официален документ, удостоверяващ изписването на името по различен начин или представяме съдебно решение в резултат на успешно съдебна процедура.

Последваща промяна след представяне на съдебно решение

Ако не разполагаме с официален документ, като единствен вариант остава промяната да се извърши след успешно проведена съдебна процедура. Подава се молба до районния съд по постоянен адрес на молителя, а промяната на документите ще стане възможна след постановяване на съдебно решение в наша полза. След съдебното решение ще бъде наложителна смяната на всички документи, на които името е изписано на латиница по стария начин –  шофьорска книжка, паспорт и др. Съдебната практика е формирала различен ред, по който да се извършва промяната в зависимост от това дали в следствие на транслитерацията името звучи опозорително или промяната „козметична“ (например от Maria на Mariya). Най-честно, когато транслитерацията на чуждестранно име е довела до опозоряващ превод, молителят се позовава на чл. 19 ЗГР, а когато се променя само една буква от името, без това до води до чувствителна промяна на чл. 547 във вр. чл. 542 ГПК.

Нуждата от промяна в изписването на името на латиница в официалните документи може да бъде предизвикана както от обективни, така и от субективни причини. Законодателят предоставя различни процедури, за да улесни максимално гражданите. Все пак преди предприемане на действие би било най- добре да се потърси съдействието на професионалисти в областта, доколкото неправилният избор на процедура би забавил излишно настъпването на желаните последици.

Други публикации по темата: Промяна на собствено, бащино и фамилно име.

Полезна ли Ви беше статията?

Последвайте ни и следете за нови полезни публикации:

Съжаляваме, че не сте харесали статията ни.

Кажете ни как можем да я подобрим?