Адвокатската кантора предлага пълно правно обслужване и съдействие във всички фази на кредитния процес, съобразно кредитната политика на клиента – кредитна институция. Процедурата по предоставяне на кредит преминава през няколко етапа – съгласуване на кредитно одобрение от правна страна и коментар по предложените за целите на договора за кредит клаузи с правен характер; обследване на документалната част по предложеното от клиента обезпечение и предоставяне на правно становище за неговата приемливост – обследване на правото на собственост върху предложените от клиента обезпечения (недвижими имоти, движими вещи, дълготрайни материални активи, вземания от трети лица и т.н.) и техния правен статут от гледна точка на спокойното и безпроблемно провеждане на евентуално принудително изпълнение в полза на ипотекарния/заложния кредитор; изготвяне и/или съгласуване на договор за кредит съобразно предлаганите от клиента кредитни продукти (стандартен инвестиционен кредит, стандартен кредит за оборотни средства, револвиращи кредити и т.н.); изготвяне на пълния набор от документи, необходими във връзка с надлежното учредяване на обезпеченията по кредитната сделка – нотариален акт за договорна ипотека, молба за вписване на законна ипотека, декларации, протоколи от общите събрания на ипотекарните длъжници, явяване пред нотариус с оглед изповядване на ипотечни сделки, изготвяне на договори за учредяване на особени залози, заявления за вписване на особени залози в Централния регистър по особените залози, както и всички необходими приложения към тях, с оглед надлежното им вписване в ЦРОЗ, съгласия от заложния кредит за учредяване на пореден особен залог, съгласия на заложния кредит за разпореждане със заложно имущество и др.

Адвокатското дружество оказва съдействие и във финалната фаза на кредитирането като извършва проверка на условията с правен характер за усвояване на средства от кредита по вече осъществена кредитна сделка (на етап подписан договор за кредит и учредени обезпечения) като в тази връзка обследва коректността на учредените и вписани обезпечения, в това число и на тяхната коректна съгласно договора за кредит и кредитната политика на клиента поредност в съответните регистри. Работата на кантората на този финален етап на кредитната сделка е свързана с проверка на представените от кредитополучателя удостоверения за вещни тежести от съответната служба по вписвания, удостоверения от ЦРОЗ и др. и предоставяне на правно становище относно поредността на вписаните в полза на клиента обезпечения, както и правно становище за правните рискове в случаите на констатирани предходни вписвания в полза на трети лица – ипотекарни/заложни кредитори.