Търговска несъстоятелност

14. Обжавлане на актове и наказателни постановления
 • Консултации относно същността и развитието на производството по несъстоятелност;

 • процесуално представителство в производства по несъстоятелност;

 • участие в преговори с кредитори и длъжници;

 • подготовка на молби за откриване на производство по несъстоятелност, както и на молби за предявяване на вземания;

 • съдействие при подготовка и депозиране на възражения срещу списъци с приетите вземания и подаване на установителни искове за (не)съществуване на вземания към длъжника в производството;

 • съдействие във връзка с продължаване на започнали производства по изпълнителни дела при открито производство по несъстоятелност;

 • съдействие във връзка с продължаване на започнали изпълнителни действия по ЗОЗ;

 • проучване на варианти за завеждане на отменителни искове;

 • подготовка на молби за отмяна на решения на събрания на кредиторите;

 • съдействие при изработване на оздравителен план;

 • съдействие при цялостно проучване на документи относно активи, предлагани на публична продан в производство по несъстоятелност и подпомагане при подготовката на документите за участие в публична продан по реда на ТЗ.

Услугите, предлагани от Адвокатско дружество „Нестори, Угляров и Милчев“ в областта на търговското право и процесуалното представителство, включват и цялостно правно обслужване и правна помощ в производство по несъстоятелност. Адвокатите ни по търговска несъстоятелност предоставят предварителни консултации във връзка с неплатежоспособност, свръхзадълженост на търговци, процесуално представителство в производството – от откриване на производство по несъстоятелност до прекратяване, приключване или възобновяването му, действия по оздравително производство, обявяване в несъстоятелност, осребряване на имуществото на търговеца-длъжник, удовлетворяване на кредиторите на несъстоятелността.

Съдействие и правна помощ на търговци, кредитори и длъжници за защита правата и законните им интереси в производство по несъстоятелност и обявяване на несъстоятелност

Съдебното производство по удовлетворяване на кредиторите на търговец-длъжник и събиране на вземанията му (производство по несъстоятелност), което може да приключи с обявяване на несъстоятелността на търговеца, включва в себе си усложнени производства и крие много юридически специфики, поради което съветваме нашите настоящи и бъдещи клиенти да ангажират квалифицирана правна помощ с опит в търговското право и процесуалното представителство за най-адекватна защита на интересите им, когато са страна в производство по несъстоятелност или търговец, застрашен от изпадане в неплатежоспособност, свръхзадълженост или задължен да заяви откриване на производство по несъстоятелност.

Правна помощ при несъстоятелност на търговски дружества

Правната помощ при несъстоятелност на търговски дружества, която предоставят адвокатите ни, включва консултации и становища във връзка с неплатежоспособност и свръхзадълженост на търговци, относно вземания и задължения, които могат да бъдат предявени и защитени в производството по несъстоятелност, както и относно особеностите във връзка с давностните срокове и тяхното значение в производството по несъстоятелност. Адвокатите ни, специализирани в материята на търговската несъстоятелност, оказват правна помощ, като съдействат и предоставят правни консултации във връзка с откриване на производство по несъстоятелност, попълване масата на несъстоятелността и включеното в нея имущество на търговеца-длъжник, изготвяне на оздравителен план, условията за неговото одобряване от съда и изпълнението му, както по всички въпроси, относими към обявяването на несъстоятелността.

Процесуално представителство в производство по несъстоятелност, откриване на производство по несъстоятелност, обявяване на несъстоятелност

Адвокатите по търговска несъстоятелност на кантора „Нестори, Угляров и Милчев“ осъществяват процесуално представителство на всеки един етап от производството по несъстоятелност – при откриване на производството по несъстоятелност, налагане на предварителни обезпечителни мерки, предявяване на вземания и искове, изпълнение и обжалване на актове на съда, постановени в производството по несъстоятелност, в производствата по осребряване на имуществото на длъжника, удовлетворяване на вземанията на кредиторите от масата на несъстоятелността, обявяване на несъстоятелността, включително в производството по възобновяване.

Консултации и представителство в извънсъдебни преговори във връзка със несъстоятелността на търговски дружества

Адвокатите ни по търговска несъстоятелност, оказват правна помощ и осъществяват представителство във връзка с постигане на извънсъдебно споразумение между длъжника и кредиторите в производството по несъстоятелност и сключване на договор за уреждане на дължимите плащания, съобразно изискванията на приложимото законодателство.

ЗАПИТВАНЕ

За всякакви коментари и запитвания, моля свържете се с нас.

Ще Ви потърсим обратно възможно най-скоро.
ЗАПИТВАНЕ