Трудови спорове

Трудови спорове адвокат
  • Консултации и изготвяне на правни становища по трудовоправни въпроси на дружества и граждани, сключване, изменение и прекратяване на трудови и граждански договори, изготвяне на длъжностни характеристики и други документи, касаещи трудовите правоотношения.

  • Консултации и защита на работници/служители във връзка с трудови спорове.

  • Искове срещу незаконно уволнение, възстановяване на работа, заплащане на дължими обезщетения, ползване на отпуск, неизплатени трудови възнаграждения.

  • Участие във хода на преговорите между работодатели и служители за постигане на извънсъдебно решение на трудовия спор.

  • Процесуално представителство пред съда във връзка с всякакви трудови спорове между страните.

Услугите, предлагани от адвокатското дружество “Нестори, Угляров и Милчев в областта на Трудовото право включват цялостно обслужване на нуждите на дружества и граждани.
Услугите обхващат процедурите по сключване, изменение и прекратяване на трудови и граждански договори, изготвяне на длъжностни характеристики, споразумения, консултации и защита на работници и служители при незаконно уволнение, искове срещу незаконно уволнение, възстановяване на работа, заплащане на дължими обезщетения, ползване на отпуск, неизплатени трудови възнаграждения, участие във хода на преговорите между работодатели и служители за постигане на извънсъдебно решение на трудовия спор, процесуално представителство пред всички съдебни инстанции, организации и институции.

Адвокатска кантора “Нестори, Угляров и Милчев” може да ви съдейства за осъществяването на необходимите правни действия, независимо дали сте работник/служител или работодател, относно следните аспекти на трудовите правоотношения:

Консултации и изготвяне на правни становища по трудовоправни въпроси, сключване, изменение и прекратяване на трудови и граждански договори, изготвяне на длъжностни характеристики и други документи, касаещи трудовите правоотношения.

Получаването на  професионално консултиране и становища, отнасящи се до трудовите отношения е от изключително значение за цялостна защита и сигурност на работника и служителя, от една страна, и на работодателя, от друга страна. Ние предлагаме консултации по сключване, изменение и прекратяване на трудови и граждански договори, както и по вече сключени договори, с които си поставяме за цел нашите клиенти да вземат информирано решение дали да сключат даден договор, да се информират относно правата и задълженията си,  както и да гарантираме на бизнеса, че предоставя на своите служители равноправни условия. Предоставяме необходимите документи за цялостно обезпечаване дейността на работодателя в сферата на трудовото право, като съдействаме в самото изготвяне на договорите и длъжностните характеристики, както и всички останали документи, необходими на работодателя.

Консултации и защита на работници/служители във връзка с трудови спорове. Искове срещу незаконно уволнение, възстановяване на работа, заплащане на дължими обезщетения, ползване на отпуск, неизплатени трудови възнаграждения.

Ако смятате, че сте незаконно уволнени от Вашия работодател, то веднага възникват някои въпроси, свързани с това как да се защитите, какво трябва да направите, за да Ви възстановят на работа след незаконно уволнение, дължи ли Ви се обезщетение при незаконно уволнение, как да си получите дължимите вземания и др. Кантората ни предоставя отговор на всички тези въпроси за всеки конкретен казус и осъществява процесуално представителство пред всички съдебни инстанции и Инспекцията по труда. Изготвяме искови молби, отговори на искови молби, въззивни жалби, отговори на въззивни жалби и много други документи, необходими за съдебното производство. Адвокатите от кантората ни, специалистите в трудовото право, предоставят цялостно обслужване и защита на клиента, включващо възстановяване на работа след незаконно уволнение, получаване на обезщетение и всички останали въпроси, които биха възникнали при незаконно уволнение на работник/служител.

За работодателите кантората ни предоставя абонаментно правно обслужване, което спомага за бързина и ефективност, когато е налице необходимост от изготвяне на документи и консултиране.

Участие в хода на преговорите между работодатели и служители за постигане на извънсъдебно решение на трудовия спор

Кантората ни съдейства при преговори за извънсъдебно решаване на трудови спорове, независимо дали сте работник/служител или работодател, предоставяйки правни съвети и становища за решаване на спора, което позволява спестяване на съдебни разноски, както и бързина при уреждане на отношенията между работник/служител и работодател.

ЗАПИТВАНЕ

За всякакви коментари и запитвания, моля свържете се с нас.

Ще Ви потърсим обратно възможно най-скоро.
ЗАПИТВАНЕ