Събиране на вземания

Събиране на вземания
  • Цялостно правно съдействие във всички етапи от възникване на вземането до неговото погасяване.

  • Индивидуално изследване на всеки казус за разработването на конкретен подход за действие.

  • Представителство в преговорите за извънсъдебно събиране.

  • Проучване имущественото състояние на длъжника.

  • Обезпечение на бъдещ и предявен иск. Предявяване на вземането в съда.

  • Процесуално представителство в обезпечителни, заповедни, искови и изпълнителни производства.

  • Събиране на частни и корпоративни вземания в цялата страна и ЕС.

Услугите, предлагани от адвокатското дружество “Нестори, Угляров и Милчев в областта на събирането на вземания включват цялостно правно съдействие във всички етапи от възникване на вземането до неговото погасяване, индивидуално изследване на всеки казус за разработването на конкретен подход за действие, представителство в преговорите за извънсъдебно събиране, проучване имущественото състояние на длъжника, обезпечение на бъдещ и предявен иск.

Предявяване на вземането в съда, процесуално представителство в обезпечителни, заповедни, искови и изпълнителни производства, както и събиране на частни и корпоративни вземания в цялата страна и ЕС, също са част от предлаганите услуги.

Адвокатска кантора “Нестори, Угляров и Милчев” може да ви съдейства за осъществяването на необходимите правни действия, свързани със събиране на вземания от всякакъв характер, в следните направления:

Цялостно правно съдействие във всички етапи от възникване на вземането до неговото погасяване и индивидуално изследване на всеки казус

При събиране на вземането от съществено значение е имотното състояние на длъжника.

Поради тази причина кантората предоставя услуга по цялостно проучване на имуществото на длъжника, както и на наличните документи, свързани с вземането, като предлага индивидуален подход за всеки конкретен казус.

Осъществяваме цялостно съдействие от възникване на вземането до неговото погасяване и разработваме конкретен план за действие.

Представителство в преговорите за извънсъдебно събиране

Кантората има богат опит при извънсъдебното събиране на вземания като успешно организира и провежда преговори с длъжници, изготвяме нотариални покани, споразумения, уведомления и други документи, необходими за уреждане на погасителния план. 

Процесуално представителство в обезпечителни, заповедни, искови и изпълнителни производства.

Адвокатска кантора “Нестори, Угляров и Милчев” предоставя процесуално представителство в съда като образуваме и водим заповедни, искови, обезпечителни производства. Предоставяме на клиента – кредитор нужното съдействие пред всички инстанции съобразно конкретния му казус.

Работата на кантората включва изготвяне на заявления за издаване на заповеди за изпълнение, за издаване на заповеди за незабавно изпълнение, искови молби, отговори на искови молби, въззивни жалби, отговори на въззивни жалби, както и всякакви други документи, изисквани в конкретния вид съдебно производство, в това число и производствата пред съдебен изпълнител.
Кантората има богат опит в принудителното изпълнение по събиране на вземания, провеждано от частен съдебен изпълнител, в това число опис на недвижими имущества, движими вещи (включително МПС), въводи във владение, провеждане на публични продани, както и всички останали законосъобразни способи за изпълнение.

 

Обезпечение на бъдещ и предявен иск. Предявяване на вземането в съда

Процедурата по обезпечение на иск (бъдещ или съществуващ) предоставя на кредитора възможност да получи изпълнение на вземането си като му гарантира, че длъжникът няма да се разпореди с имуществото си по начин, който да възпрепятства събирането на вземането му. Удовлетворението на кредитора се гарантира чрез предварителното налагане на обезпечителни мерки от съда – налагане на възбрана върху недвижим имот, запор на движими вещи и вземания на длъжника.

Събиране на частни и корпоративни вземания в цялата страна и ЕС

Кантората предоставя бърз и ефективен начин кредиторите физически лица или корпоративни клиенти да съберат своите вземания по съдебен или извънсъдебен ред, без значение от седалището на длъжника, съответно от местната подсъдност.

В случай че извънсъдебните преговори не постигнат резултат, Адвокатска кантора “Нестори, Угляров и Милчев” осъществява процесуално представителство като образува и води делото до приключването му, в това число провежда принудително изпълнение като образува и води изпълнителни дела, включително образувани въз основа на издадена срещу длъжника Европейска заповед за плащане.

ЗАПИТВАНЕ

За всякакви коментари и запитвания, моля свържете се с нас.

Ще Ви потърсим обратно възможно най-скоро.
ЗАПИТВАНЕ