Строителен процес

Реализация на инвестиционни намерения в строителството

Строителен процес
  • Правна помощ и представителство на всички участници в строителния процес пред специализираните контролни органи по строителството, както и в преговорите между строител и възложител.

  • Цялостно съдействие за реализиране на инвестиционни намерения в строителството – от издаване на разрешение за строеж до въвеждане на новопостроения обект в експлоатация.

  • Правен анализ и консултации относно договорни клаузи, както и на нормативно установените правила за качество, конструктивна сигурност и безопасност на строителните дейности.

  • Изготвяне на договори за възлагане на строителството, за учредяване и прехвърляне на вещни и ограничени вещни права.

  • Ефективно прилагане на всички средства за защита при неизпълнение на договорни задължения в строителството.

Реализация на инвестиционни намерения в строителството

Адвокатско дружество “Нестори, Угляров и Милчев“  предоставя правни услуги в областта на строителното право, конкретно в строителния процес и реализацията на инвестиционни намерения в строителството. Услугите ни включват цялостно правно съдействие, в това число правна помощ и представителство на всички участници в строителния процес пред специализираните контролни органи по строителството, както и в преговорите между строител и възложител, цялостно съдействие в строителните процедури и реализиране на инвестиционни намерения в строителството – от издаване на разрешение за строеж до въвеждане на новопостроения обект в експлоатация. Извършваме правен анализ и предоставяме консултации относно строителни договори и документация, конкретни договорни клаузи, както и на нормативно установените правила за качество, конструктивна сигурност и безопасност на строителните процедури. Изготвяме договори за възлагане на строителството, за учредяване и прехвърляне на вещни и ограничени вещни права, и предоставяме консултации относно ефективно прилагане на всички средства за защита при неизпълнение на договорни задължения в строителството.

Правна помощ и представителство на всички участници в строителния процес пред специализираните контролни органи по строителството, както и в преговорите между строител и възложител

Част от правните услуги, които предоставяме в сферата на строителното право, са   организиране и водене на преговори между строители и възложители с цел сключване на строителни договори, в това число т.нар договор за строителство. Поради високия обществен интерес изпълнението на този вид договори е обект на контрол от административните органи. Адвокатските ни услуги в строителния процес включват съдействие пред контролните органи с цел защита интересите на клиентите ни в най-пълна степен, съобразно разпоредбите на закона. За тази цел изготвяме цялата необходима правна документация.

Цялостно съдействие в строителните процедури и реализиране на инвестиционни намерения в строителството – от издаване на разрешение за строеж до въвеждане на новопостроения обект в експлоатация

Кантората ни предоставя адвокатски услуги в строителния процес, които включват съдействие на възложителя и строителя във всички фази на строителния процес – от издаване на разрешението за строеж до въвеждане на обекта в експлоатация. Съдействаме на клиентите си при набавянето на нужните документи – скица, схема, виза за проектиране, изготвяне на  предварителен договор с регионалното ВиК дружество, изготвяне на предварителен договор с регионалното ЕРП дружество, като изготвяме и инвестиционни проекти. Предоставяните от нас, услуги в строителния процес включват и съдействие при осъществяване на комуникацията между строител и възложител на всеки етап от строителните процедури.

Правен анализ и консултации по строителни договори и документация, както и на нормативно установените правила за качество, конструктивна сигурност и безопасност на строителните дейности

Предлаганите от нас адвокатски услуги в строителния процес, включват и съдействие при осигуряване безопасността на строителните дейности, като важна част от строителните процедури. За тази цел предоставяме становища и консултации относно нормативно установените правила и изисквания в областта на строителното право. По този начин се стремим да спомогнем за  гарантиране сигурността, не само на новопостроения обект, но и на интересите на обществото, и да съдействаме на клиентите си да отговорят на стриктните изисквания на законодателството, което урежда строителното право. Услугите ни включват проучване и правен анализ на клаузи от всякакви строителни договори и документация, като предоставяме на клиента консултация относно правата и задълженията му по конкретните строителни договори, а при необходимост, предлагаме различни варианти за съдържанието на договора, които да отговорят в най-пълна степен на интереса му.

Изготвяне на строителни договори – договори за възлагане на строителството, за учредяване и прехвърляне на вещни и ограничени вещни права. Преддоговорни отношения

Предоставяните от нас адвокатски услуги в сферата на строителното право, обхващат и съдействие за сключване на  строителни договори, което се изразява в организиране и водене на преговори  между наши  клиенти и техни контрагенти, с цел  по-бързо и ефикасно постигане на съгласие и взаимно изгодни условия. При постигане на съгласие относно съдържанието, изготвяме съответните строителни договори и документация, включително договори, с които се учредяват и прехвърлят вещни и ограничени вещни права – право на строеж (суперфиция), право на надстрояване и пристрояване, право на ползване.

 

Ефективно прилагане на всички средства за защита при неизпълнение на задължения по строителни договори

В зависимост от това в какво се изразява неизпълнението на клаузи в строителните договори, за изправната страна съществуват различни средства за защита. Кантората ни изследва всеки индивидуален казус и предоставя на клиента варианти за действие. В случай на отнасяне споровете по строителни договори пред съда, осъществяваме процесуално представителство, както и представителство пред всички компетентни държавни органи, като изготвяме необходимата документация.

Публикации по темата

ЗАПИТВАНЕ

За всякакви коментари и запитвания, моля свържете се с нас.

Ще Ви потърсим обратно възможно най-скоро.
ЗАПИТВАНЕ