Строителен процес

Реализация на инвестиционни намерения в строителството

Строителен процес
  • Правна помощ и представителство на всички участници в строителния процес пред специализираните контролни органи по строителството, както и в преговорите между строител и възложител.

  • Цялостно съдействие за реализиране на инвестиционни намерения в строителството – от издаване на разрешение за строеж до въвеждане на новопостроения обект в експлоатация.

  • Правен анализ и консултации относно договорни клаузи, както и на нормативно установените правила за качество, конструктивна сигурност и безопасност на строителните дейности.

  • Изготвяне на договори за възлагане на строителството, за учредяване и прехвърляне на вещни и ограничени вещни права.

  • Ефективно прилагане на всички средства за защита при неизпълнение на договорни задължения в строителството.

Публикации по темата

ЗАПИТВАНЕ

За всякакви коментари и запитвания, моля свържете се с нас.

Ще Ви потърсим обратно възможно най-скоро.
ЗАПИТВАНЕ