Семейни и наследствени отношения

7. Семейни отношения
  • Консултиране във връзка със същността, съдържанието, сключването, изменението и прекратяването на брачни договори.

  • Консултации и процесуално представителство в производства по прекратяване на брака: развод по взаимно съгласие или по исков ред.

  • Процесуално представителство по дела за определяне размер на издръжка, както и по дела за увеличаване или намаляване на присъдена издръжка. Съдействие при неплащане на издръжка.

  • Установяване и оспорване на произход.

  • Съдействие и процесуално представителство във връзка с разрешаване от съда за разпореждане с имущество на непълнолетно лице, сделки с непълнолетни лица.

  • Защита правата на наследника – по закон и по завещание, съдействие и процесуално представителство по оспорване на завещание по исков ред.

  • Приемане и отказ от наследство.

  • Искове по възстановяване на накърнена запазена част от наследство.

  • Изготвяне на завещания и съхраняване при нотариус.

ЗАПИТВАНЕ

За всякакви коментари и запитвания, моля свържете се с нас.

Ще Ви потърсим обратно възможно най-скоро.
ЗАПИТВАНЕ