Семейни и наследствени отношения

Услугите, предлагани от адвокатско дружество “Нестори, Угляров и Милчев в областта на семейното и наследственото право включват консултиране във връзка със същността, съдържанието, сключването, изменението и прекратяването на брачни договори, консултации и процесуално представителство в производства по прекратяване на брака: развод по взаимно съгласие или по исков ред, процесуално представителство по дела за определяне размер на издръжка, както и по дела за увеличаване или намаляване на присъдена издръжка, съдействие при неплащане на издръжка, установяване и оспорване на произход, съдействие и процесуално представителство във връзка с разрешаване от съда за разпореждане с имущество на непълнолетно лице, сделки с непълнолетни лица, защита правата на наследника – по закон и по завещание, съдействие и процесуално представителство по оспорване на завещание по исков ред, приемане и отказ от наследство, искове по възстановяване на накърнена запазена част от наследство, изготвяне на завещания и съхраняване при нотариус.

Адвокатска кантора “Нестори, Угляров и Милчев” може да ви съдейства за осъществяването на необходимите правни действия, свързани със семейното и наследственото право в следните направления:

Консултиране във връзка със същността, съдържанието, сключването, изменението и прекратяването на брачни договори

Един от актуалните въпроси на семейното право е възможността за сключване на  брачен договор, предвиден със Семейния кодекс от 2009 г. Страните сами избират как да уредят имуществени си отношения и поради това е налице необходимост от консултиране със специалист в областта на семейното и наследственото право, относно съдържанието на брачния договор – правата на двамата съпрузи, разпределението на имуществото, издръжка, последици при развод и др. При сключен брачен договор е възможно неговото изменение и прекратяване.

Кантората ни предоставя цялостно консултиране по тези въпроси като изготвя брачни договори, съдейства на съпрузите относно клаузите, които желаят да включат в него и дава становища, в зависимост от задължителните разписания на закона.

Консултации и процесуално представителство в производства по прекратяване на брака: развод по взаимно съгласие или по исков ред

Адвокатско дружество “Нестори, Угляров и Милчев“ предоставя правни консултации при развод по взаимно съгласие и развод по исков ред.

Кантората ни съдейства при изготвяне на споразумение при развод по взаимно съгласие, с което се уреждат взаимоотношенията между съпрузите. Когато е невъзможно да се постигне взаимно съгласие, кантората ни осъществява процесуално представителство пред съда като завежда и води делото до неговото приключване.

Кантората изготвя молби за развод по исков ред, молби и споразумения за развод по взаимно съгласие, както и всички необходими в тази връзка документи с оглед представянето им пред съда .

Процесуално представителство по дела за определяне размер на издръжка, както и по дела за увеличаване или намаляване на присъдена издръжка. Съдействие при неплащане на издръжка.

Издръжката на детето е задължение и на двамата родители, независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Кантората ни съдейства и осъществява процесуално представителство по дела за определяне на издръжка, нейното увеличаване и намаляване, както и при неплащането й.

Неплащането на издръжка води до събиране на вземания по принудителен ред, което налага процесуално представителство пред съдебен изпълнител.

Кантората ни има богат опит при представителство пред съд и пред съдебни изпълнители, като подготвя всички необходими документи.

Установяване и оспорване на произход

През 2020г. процедурите по установяване и оспорване на произход по Семейния кодекс претърпяха промени, свързани с кръга от лицата и сроковете, в които могат да се предявяват исковете.

Кантората ни предлага консултации и индивидуален подход за действие, съобразно конкретния казус на клиента, като осъществяваме процесуално представителство пред съда до приключване на делото и подготовка на всички необходими документи.

Съдействие и процесуално представителство относно получаване на разрешаване от съда за разпореждане с имущество на непълнолетно/малолетно лице. Сделки с непълнолетни/малолетни лица.

Сделките на разпореждане с имущество на малолетните/непълнолетни лица, поради високия риск от злоупотреби, изискват разрешение от съда. Ограниченията са въведени с цел да се предпазят интересите на лицата, ненавършили пълнолетие.

Адвокатско дружество  “Нестори, Угляров и Милчев“ предоставя цялостна защита и съдействие като изготвя пълния набор от документи, необходими в производството пред компетентния съд. Адвокатите ни изготвят становища и дават консултации относно законосъобразността на всеки конкретен вид сделка, при която една от страните е непълнолетно/малолетно лице, при спазване на основните принципи на семейното и наследственото право.

Защита правата на наследника – по закон и по завещание. Съдействие и процесуално представителство по оспорване на завещание по исков ред

Законът предвижда различни основания за оспорване на завещание.

Кантората ни предоставя процесуално представителство, във връзка с цялостната защита на наследниците като изготвя всички необходими документи в производството, дава правни консултации и становища, съобразно индивидуалността на всеки казус и спомага на клиентите да вземат информирано решение за конкретен подход на действие.

Приемане и отказ от наследство. Искове по възстановяване на накърнена запазена част от наследство.

Правото на наследяване възниква с настъпването на смъртта на наследодателя. За да придобие това право, необходимо е наследникът да направи волеизявление за приемане на наследството, освен ако не се откаже от него (изрично).

Кантората ни изготвя документи за приемане на наследство по опис, заявления за приемане на наследството, както и заявления за отказ от наследството.

Адвокатската кантора осъществява процесуално представителство по искове за накърняване на запазена част от наследството като предоставя най-добрата защита на правата на наследниците.

Изготвяне на завещания и съхраняване при нотариус

Законът предвижда два начина за съставяне на завещание – саморъчно завещание и нотариално завещание. Кантората консултира клиентите си при избора им на най-подходящия за тях вариант на завещание.

Предоставяме съдействие пред нотариус, когато това е необходимо, и следим за вписването на завещанията в Агенцията по вписванията.

7. Семейни отношения
  • Консултиране във връзка със същността, съдържанието, сключването, изменението и прекратяването на брачни договори.

  • Консултации и процесуално представителство в производства по прекратяване на брака: развод по взаимно съгласие или по исков ред.

  • Процесуално представителство по дела за определяне размер на издръжка, както и по дела за увеличаване или намаляване на присъдена издръжка. Съдействие при неплащане на издръжка.

  • Установяване и оспорване на произход.

  • Съдействие и процесуално представителство във връзка с разрешаване от съда за разпореждане с имущество на непълнолетно лице, сделки с непълнолетни лица.

  • Защита правата на наследника – по закон и по завещание, съдействие и процесуално представителство по оспорване на завещание по исков ред.

  • Приемане и отказ от наследство.

  • Искове по възстановяване на накърнена запазена част от наследство.

  • Изготвяне на завещания и съхраняване при нотариус.

ЗАПИТВАНЕ

За всякакви коментари и запитвания, моля свържете се с нас.

Ще Ви потърсим обратно възможно най-скоро.
ЗАПИТВАНЕ