Сделки с имоти и движими вещи

Адвокат за недвижими имоти
  • Консултации, проучвания, изготвяне на договори и правни становища по сделки относно придобиване и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи.

  • Подготовка и снабдяване с всички документи, както и съдействие при водене на преговори.

  • Учредяване на ограничени вещни права и изготвяне на всякакви договори (предварителни и/или окончателни), касаещи недвижими имоти.

  • Правна помощ и съдействие по изготвяне на договори за наем и съдействие при водене на преговори.

  • Процесуално представителство по спорове относно недвижими имоти – отменителни, ревандикационни, владелчески и негаторни искове, доброволна и съдебна делба, спорове за собственост и др.

Услугите, обслужващи сделките с недвижими имоти и движими вещи, включват правни консултации от адвокат, с богат опит в изповядване на сделки с недвижими имоти, проучвания, предоставяне на правни становища по собствеността и правния статут на имотите, изготвяне на необходимите документи за прехвърляне на имот (договор за покупко-продажба, дарение, договор за издръжка и гледане), подготовка и снабдяване с всички документи (данъчна оценка, кадастрална скица и др.), нужни за нотариалното изповядване на сделката, както и съдействие при водене на преговорите преди нея.

 

Консултации, проучвания, изготвяне на договори и правни становища по сделки по придобиване и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи.  

Адвокатите в кантората, специализиращи в сферата на сделките с недвижими имоти, правят индивидуални консултации с клиенти, искащи да продадат свой имот или да закупят такъв. Адвокатите правят задълбочен анализ на представените от клиента документи за прехвърляне на имот, така и по отношение на отсрещната срана и неговия правен статус и история, така и по отношение правото на собственост на имота, включително неговата история и наличието/липсата на вещни тежести върху имота. Предоставяме на клиентите ни правно становище, посочващо и описващо правните рискове, свързани със съответната сделка, с оглед постигането на максимална защита на техния интерес при изповядването на сделката. Работата на кантората има за цел да минимизира рисковете за нашите клиенти.

 

Подготовка и снабдяване с всички документи, както и съдействие при водене на преговори. Учредяване на ограничени вещни права

Кантората ни съдейства при организирането и провеждането на преговорите за сключване на сделки с имоти. За повече бързина и оптималност на процеса предлагаме на клиента конкретен нотариус, който да изповяда сделката. Кантората има ангажимента да изготви всички необходими за прехвърлянето на имота документи и да организира целия процес по размяната им между страните, както и тяхното подписване, в това число предварителни договори, декларации, пълномощни и др. Кантората съдейства на клиентите си като от тяхно име се снабдява с всички необходими документи за прехвърляне на имот от съответните администрации в гр. София, необходими за валидното изповядване на сделка. В случай че е необходимо адвокатите допълнително съдействат за вписването на сделката в съответните регистри, както и с набавянето на допълнителни документи в тази връзка.

Адвокатското дружество съдейства при нужда от учредяване на ограничени вещни права върху недвижими имоти (право на ползване, право на строеж, право на пристрояване и надстрояване и др.), като изготвя необходимите документи, включително извършва всички действия във връзка с вписването в съответната служба по вписвания и изповядването от нотариус.

Публикации по темата

ЗАПИТВАНЕ

За всякакви коментари и запитвания, моля свържете се с нас.

Ще Ви потърсим обратно възможно най-скоро.
ЗАПИТВАНЕ