Регистрации на фирми

5. Регистрация на фирми
 • Учредяване и регистрация на търговски дружества, неправителствени организации, граждански дружества по ЗЗД, консорциуми.

 • Правно обслужване на търговската дейност от самото ѝ възникване. Съдействие за придобиване на специални разрешителни и лицензии.

 • Правни консултации при изработването на бизнес планове за стартъпи.

 • Изготвяне на общи условия за уеб сайт.

 • Регистрации по ЗДДС.

 • Представителство на работодатели – сключване на трудови договори, правен анализ на трудови правоотношения, съдействие при трудови спорове.

 • Правна помощ при участие в обществени поръчки.

 • Реализация на инвестиционни намерения.

 • Особени залози.

 • Посредничество за сключване на цесии от цеденти и цесионери.

 • Събиране на корпоративни вземания.

 • Квалифицирана защита по заведени заповедни, искови и изпълнителни дела.

Публикации по темата

ЗАПИТВАНЕ

За всякакви коментари и запитвания, моля свържете се с нас.

Ще Ви потърсим обратно възможно най-скоро.
ЗАПИТВАНЕ