Публични продани

Съдействие за придобиване на изнесени на търг недвижими имоти

Публична продан
  • Цялостно съдействие, включващо консултации, преговори, процесуално представителство пред ЧСИ.

  • Анализиране на продавания имот или вещ (наличие на ипотеки, възбрани, искови молби и др.) и на изпълнителното дело, по което е проданта (наличие/липса на връчвания на книжа и документи, съдействие и поведение на длъжника в процеса, депозирани жалби, молби, искания и др.).

  • Смяна на пазач.

  • Изготвяне на пълната (необходима и допълнителна) документация, в това число и наддавателни предложения за участие в Публична продан.

  • Съдействие при вписване на Постановление за възлагане и заличаване на евентуално съществуващи вещни тежести върху имота.

Услугите, предлагани от адвокатско дружество “Нестори, Угляров и Милчев“ във връзка с процедурата „Публична продан“, включват консултации по публичните продажби, цялостно правно съдействие, изготвяне на необходимите документи, проверки, преговори и процесуално представителство пред ЧСИ. Кантората прави задълбочен анализ на правото на собственост и правния статут на изнесения на публична продан имот или вещ с оглед минимизиране на правните рискове за наддавача и потенциален купувач. Адвокатското дружество извършва цялостна проверка на документацията по изпълнителното дело, което е от ключово значение за решението на клиента дали да участва в публична продан. Съдействаме на купувача при вписване на постановление за възлагане и заличаване на съществуващи вещни тежести върху имота.

Адвокатска кантора “Нестори, Угляров и Милчев” може да Ви съдейства за осъществяването на необходимите правни действия в следните направления:

Предварителна първоначална консултация с клиента и разясняване на процедурата по Публична продан

Консултацията за публична продан, включва разясняване етапите и специфичните моменти, през които преминават публичните продажби. Предварителната консултация за публична продан с клиента му позволява да придобие цялостна представа за процеса по участието му в публични продажби, какво представлява процедурата по същество, нейната цел, рискове и причина. По този начин всеки от клиентите ни има възможността своевременно да прецени дали публичната продан е най-подходящият и целесъобразен за него начин за придобиване на имущество или би било по-разумно да избере друг придобивен способ.

Анализ на правото на собственост и правния статут на имота. Анализ на документацията по изпълнителното дело. Поведение на длъжника

Като част от услугите ни във връзка с публични продажби, Адвокатска кантора “Нестори, Угляров и Милчев” прави цялостна проверка на документацията по изпълнителното дело. Проучването включва два основни модула – преглед на документацията, касаеща имота, включително вписаните вещни тежести и преглед на документацията, касаеща длъжника. Обследването на документите по собствеността върху имота и неговия правен статут ни позволява да предоставим на клиентите си обективно правно становище по отношение на наличието или липсата на правни рискове, свързани с участието на публична продан за конкретния имот. Прегледът на документите, касаещи поведението на длъжника по делото цели предварително да изясним евентуални усложнения при публичните продажби, които биха могли да възникнат поради саботирането на процеса от страна на длъжника – укриване, отказ от негова страна да оказва всякакво съдействие, отказ да получава документи, подаване на жалби, отказ да осигури достъп до имота и т.н.

 

Изготвяне на пълната (основна и допълнителна) документация, необходима за участие в Публична продан

За участие в публична продан/публични продажби, желаещият да закупи вещта (наддавач), трябва да предостави комплект от документи. Наддавателното предложение е основният сред тях. Кантората изготвя всички документи, необходими за участие в публична продан, в това число молби за връщане на задатъци, молби за смяна на пазач, всякакви заявления до ЧСИ, наддавателни предложения, ведно с всички необходими съгласно буквата на закона приложения към него. Оказваме съдействие при организирането на огледи на изнесеното на публична продан/публична продажба имущество.

Съдействие при вписване на Постановление за възлагане и заличаване на евентуално съществуващи вещни тежести върху имота

След приключване на публичната продажба и обявяване на нашия клиент за купувач, съдебният изпълнител издава постановление за възлагане на имота. С този документ купувачът се легитимира като собственик. Адвокатската ни кантора оказва съдействие на клиентите си и във финалния етап от процедурата, като ги консултира за всички особености по вписването на постановлението в съответната служба по вписвания, дължимите такси и данъци. Съдействаме на клиентите си и при заличаване на всички вписани върху имота вещни тежести, с оглед свободното бъдещо разпореждане с имота от страна на купувача и успешно приключване на публичната продажба.

Публикации по темата

ЗАПИТВАНЕ

За всякакви коментари и запитвания, моля свържете се с нас.

Ще Ви потърсим обратно възможно най-скоро.
ЗАПИТВАНЕ