Обжалване на актове и наказателни постановления

14. Обжавлане на актове и наказателни постановления
  • Правно становище по законосъобразността на наказателните постановления, издадени от различни държавни органи (нарушения по Закон за движенията по пътищата, Закон за министерство на вътрешните работи, и др.).

  • Оказване на съдействие и изготвяне на документи при обжалване на наказателно постановление по административен и съдебен ред.

  • Процесуално представителство пред съда при обжалване на наказателни постановления.

Услугите, предлагани от адвокатско дружество “Нестори, Угляров и Милчев“ в областта на административнонаказателното право, включва правна защита и съдействие при оспорване и обжалване на актове, обжалване на наказателни постановления, както и цялостно правно съдействие и представителство по административнонаказателни дела във връзка с наложени наказания от държавни органи и институции.

Адвокатско дружество “Нестори, Угляров и Милчев” може да Ви предостави цялостна правна защита и съдействие при обжалване на актове и наказателни постановления.

Същност на актовете за установява на административни нарушения и наказателните постановления. Оспорване на наказателни постановления

Извършването на административно нарушение се констатира с акт за установяване на административно нарушение (АУАН), съставянето на тези актове се осъществява по конкретно определена в закона процедура от изрично натоварени с такава компетентност органи. Тези актове не подлежат на самостоятелно оспорване, но срещу тях могат да бъдат направени възражения, които да се вземат предвид при последващата задължителна проверка на съответното нарушение. Въз основа на АУАН се издава Наказателното постановление, с което се налага административно наказание, ако наказващият орган установи, че действително е извършено нарушение. Основният нормативен акт, уреждащ административнонаказателната отговорност, е Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН). В него се съдържат правилата за оспорване на наказателни постановления, сроковете за обжалване и органите, пред които се осъществява оспорването. В края на 2021 г. в ЗАНН бяха въведени редица промени, свързани с обжалването на актове, оспорването на наказателни постановления, сроковете и наказанията. Част от последните изменения предвиждат: по-дълъг срок за писмени възражения срещу АУАН; въвежда се ново административно наказание – безвъзмезден труд в полза на обществото; при нарушения, които представляват маловажен случай, е дадена възможност за писмено предупреждение от съда; вече е възможно да се сключи споразумение между наказващия орган и нарушителя, с което производството по налагане на наказание приключва. Кантората ни предоставя правни консултации по всички въпроси, касаещи налагането на административни наказания и обжалването на наказателни постановления – от преценката спазени ли са нормативните изисквания за съставяне и връчване на актове и наказателни постановления, до възможностите за обжалване на наказателни постановления. Оказваме и съдействие при сключване на споразумения между наказващ орган и нарушител, което включва преценка и консултиране дали е възможно сключване на споразумение в конкретния случай, с какво съдържание да бъде споразумението и в какви срокове да се отправи предложението за него.

 

Съдействие при оспорване на наказателни постановления и актове

Адвокатите в кантората ни са с богат опит в административния и административнонаказателния процес, осъществяват процесуално представителство по дела за обжалване на наказателни постановления пред съдебните инстанции и оспорване на административни актове пред административни органи и пред съда. Правните услуги, които предоставяме във връзка с обжалване на наказателни постановления и актове, включват предварителен преглед и консултации относно основанията и размера на административните наказания и възможностите за оспорване на наказателните постановления и актове. Ползвайки дългогодишния си опит, съдействаме на клиентите си за получаване на адекватна, навременна и ефективна защита на правата и законните им интереси, чрез предоставяне на консултации и осъществяване на процесуално представителство пред административни органи, институции и пред съда. Изготвяме възражения, жалби, искови молби и всички необходими документи за защитата на клиента, като съдействаме през целия процес – от получаване на акта до приключване на процедурата по обжалване на наказателни постановления и актове.

ЗАПИТВАНЕ

За всякакви коментари и запитвания, моля свържете се с нас.

Ще Ви потърсим обратно възможно най-скоро.
ЗАПИТВАНЕ