Интелектуална собственост и регистрация на търговска марка

Интелектуална собственост и регистрация на търговска марка
 • Правни консултации, изготвяне на всякакви договори, свързани със защитата на авторските и сродните на авторски права на клиента.

 • Продуцентски договори.

 • Регистрация на национални, европейски и международни търговски марки.

 • Представителство в процедури по опозиции.

 • Сключване на лицензионни договори.

 • Франчайзинг.

 • Съдействие за осъществяване на авторски надзор при реализацията на архитектурни и дизайнерски проекти.

 • Защита интересите на дизайнери, архитекти, артисти, изпълнители, изобретатели, продуценти и филмопроизводители.

Услугите, предлагани от адвокатско дружество “Нестори, Угляров и Милчев“ в областта на интелектуалната собственост включват, регистрация на търговска марка, изготвяне на договори, свързани със защитата на авторските и сродните му права, в това число изготвяне на продуцентски и  лицензионни договори, както и договори за франчайзинг. Кантората ни съдейства в производство по регистрация на национални, европейски и международни търговски марки и  осъществява представителство в процедури по опозиции. Съдействаме за осъществяване на авторски надзор при реализацията на архитектурни и дизайнерски проекти, както и при защита интересите на дизайнери, архитекти, артисти, изпълнители, изобретатели, продуценти и филмопроизводители.

 • Правни консултации, изготвяне на всякакви договори, свързани със защитата на авторските и сродните на авторски права на клиента, регистрация на търговска марка.

Адвокатско дружество  „Нестори, Угляров и Милчев“ предоставя правно съдействие при сключване на  договори, свързани със защита на авторските и сродните на авторските права на клиента. Кантората ни предоставя правни консултации по всеки индивидуален казус,  организира и води преговори за уреждане на отношенията между страните и изготвя всякакви авторски договори и споразумения. Осъществяваме процесуално представителство пред съда по авторскоправни спорове като изготвяме цялата правна документация – искови молби, отговори на искови молби, въззивни жалби, отговори на въззивни жалби и др. Кантората ни съдейства на бизнеса за регистрация на търговска марка и защита на правата върху нея.

 • Продуцентски договори.

Кантората ни организира и провежда преговори със страните относно сключване на продуцентски договори. При изготвянето се взимат предвид предпочитанията на страните, уточнени в процеса на преговорите, като ние съдействаме за юридическото съдържание на договора и следим за изпълнението на нормативните условия, заложени в законодателството. От момента на сключване на договора за продуцентите на звукозаписи възниква право, сродно на авторското върху осъществения запис. Кантората ни изготвя договори и анекси към тях, като наш приоритет е постигане на максимални резултати и за двете страни. Съдействаме и за разваляне на договорите по съдебен и извънсъдебен ред, като осъществяваме процесуално представителство и защита на клиента пред всички институции и инстанции.

 • Регистрация на национални, европейски и международни търговски марки.

Кантората предлага правни услуги по регистрация на национални, европейски и международни търговски марки като организира целия процес  –  изготвяне на необходимите документи, подаване заявления за регистрация на търговска марка, проследяване на процедурата до окончателната регистрация на марката. Изготвяме всички необходими документи и за стартиране на процедурата. Основната ни цел е защита на бизнеса, който чрез регистрация на търговската си марка се отличава от останалите търговци на пазара, което му позволява да изгради индивидуална политика за развитие на търговската си дейност. Регистрираната търговска марка може да ползва и от други търговци чрез договор за франчайзинг или лицензионен договор, които ще разгледаме по-надолу в настоящото изложение на услугите, които кантората ни предоставя.

 • Представителство в процедури по опозиции.

Подаване на опозиция срещу регистрирането на търговска марка се налага, когато са нарушени права, свързани с друга подобна регистрирана марка. Ако считате, че Ваши права са нарушени от подадена заявка за регистрация на търговска марка, то тогава можете да се консултирате с нас. Ние предоставяме процесуално представителство в производство по опозиция, като съдействаме за защитата правата на клиента чрез изготвяне на опозиция срещу регистрирането на марка и следим движението им до приключване на цялата процедура. Предоставяме цялостна защита на интелектуалната собственост на нашите клиенти.

 • Сключване на лицензионни договори. Франчайзиннг

Адвокатско дружество „Нестори, Угляров и Милчев“ предоставя консултации, изготвя становища и  води преговори за сключване на лицензионни договори. Кантората ни изготвя самия договор и цялата необходима документация за вписването му в Патентно ведомство.  Друг вид договор, който придобива изключителна популярност в глобален мащаб е договорът за франчайзинг. Той представлява съвкупност от права на индустриална или интелектуална собственост, отнасящи се до търговски марки, търговски имена, фирмени знаци, изработени модели, дизайни, авторско право, ноу-хау или патенти, предоставени срещу възнаграждение, за да се използват за продажба на стоки и/или за предоставяне на услуги. Кантората ни организира и провежда преговори с контрагенти на нашите клиенти и съдейства за уреждане на отношенията между съдоговорителите като изготвя договора и цялата необходима документация към него. Приоритет за нас е осъществяването на съдействане на клиенти, които са решили да стартират бизнес чрез вече утвърдена и разработена на пазара търговска марка. Ние съдействаме във всеки един етап от процедурата – от преговорите до изготвянето на самия договор за франчайзинг.

 • Съдействие за осъществяване на авторски надзор при реализацията на архитектурни и дизайнерски проекти.

Редът и условията за осъществяването на авторски надзор по време на строителство се определят чрез договор между възложителя и проектанта, чиято цел е мониторинг и финализиране на строителния процес. Съдържанието на договора може да се изменя и с допълнително споразумение-анекс. Кантората ни съдейства за осъществяване на авторски надзор като дава правни становища и консултации, води преговори и изготвя договори и анекси. Осъществяваме процесуално представителство и съдействие при необходимост от подаване на сигнали и жалби до компетентните органи при нарушаване на нормативно установените правила.

 • Защита интересите на дизайнери, архитекти, артисти, изпълнители, изобретатели, продуценти и филмопроизводители.

Адвокатско дружество „Нестори, Угляров и Милчев“ предоставя различни възможности за защита на авторското право на нашите клиенти, които искат да гарантират правата си, да имат контрол върху собствените си произведения, както и да получат възнаграждение за неговото използване от други лица. Кантората ни разглежда всеки казус индивидуално и изготвя план с възможности, чрез който клиентът сам да избере желания способ за защита на правата и интересите си.

ЗАПИТВАНЕ

За всякакви коментари и запитвания, моля свържете се с нас.

Ще Ви потърсим обратно възможно най-скоро.
ЗАПИТВАНЕ