Изготвяне на договори и всякаква правна документация

Изготвяне на договори и всякаква правна документация
  • Правна защита и съдействие при сключване на различни видове договори, в това число участие в преговорите, предлагане на възможните юридически варианти за уреждане на конкретните правоотношения.

  • Представителство пред контрагенти, нотариуси, съда и всички държавни органи във връзка с възможните правни последици при възникването и прекратяването на договорни правоотношения.

  • Изготвяне на необходимата правна документация.

  • Съдействие за превод, легализация и заверка на документи.

Услугите, предлагани от адвокатско дружество “Нестори, Угляров и Милчев“ в областта на договорното право, включват цялостно правно съдействие, съобразно конкретната сферата на дейност на нашите клиенти. Кантората пряко участва в договорните отношения на нашите клиенти като оказва необходимото съдействие по организирането и провеждането на преговори, правните не услуги включват изготвяне на всякакъв вид договори и изготвяне на правна документация.

Участие в преговори. Избор на подходящата договорна форма. Изготвяне на договори

Адвокатско дружество „Нестори, Угляров и Милчев“ предоставя правно съдействие на клиентите си от момента на договарянето на параметрите по съответната сделка до момента на естествения финал на правоотношението – неговото изпълнение, което включва и изготвяне на правна документация. Подпомагаме комуникацията между страните и спомагаме за намирането на баланс между правата и задълженията на страните по. Правната помощ и съдействие, които оказваме, включват изготвяне на договори от всякакъв вид, в съответствие с уговореното между страните, предоставяме консултации относно съдържанието на договорите и съставяме всякакъв вид правна документация във връзка с договорите и тяхното изпълнение.

Съгласуване и изготвяне на договори. Сключване, изпълнение и прекратяване на сделки.

Кантората ни съдейства за изготвяне на всякакъв вид договори – както за нуждите на бизнеса, така и за нуждите на ежедневието на физическите лица. Правните услуги, които предоставяме, включват съгласуване на интересите на договарящите и правни консултации относно правата и задълженията, които ще поемат клиентите ни. При изготвяне на договори, съобразяваме в максимална степен интереса на клиентите си, като при необходимост, предлагаме юридически издържана и балансирана алтернатива. При нужда от последващо изменение или прекратяване на сключените договори, съдействаме за изготвяне на допълнителни споразумения и изготвяне на правна документация, съобразно нуждите на клиента. Предоставяме правни консултации относно юридическите последици при сключване, прекратяване или разваляне на конкретен договор и конкретните варианти за действие. Изготвяме искови молби, отговор на искови молби, жалби и всякаква правна документация във връзка със съдебната защита на правата на клиентите ни, които са страна по договор.

Представителство пред нотариуси и всички държавни  и общински органи. Изготвяне на необходимата правна документация

Правното съдействие, което оказваме на клиентите си, включва представителство пред нотариус, държавни и общински органи при сключване на сделки и необходимост от снабдяване с правна документация във връзка със изготвяне на договори, сключването им и тяхното изпълнение. Представляваме клиентите си и пред съответните регистри, когато е необходимо вписване, като изготвяме цялата правна документация в тази връзка.

Публикации по темата

ЗАПИТВАНЕ

За всякакви коментари и запитвания, моля свържете се с нас.

Ще Ви потърсим обратно възможно най-скоро.
ЗАПИТВАНЕ