Защита правата на длъжника

9. Защита на правата на длъжника
  • Процесуално представителство и осъществяване на всички ефективни средства за защита в рамките на искови и заповедни производства, образувани срещу длъжника.

  • Защита в производства по принудително изпълнение.

  • Консултации относно възможните правни и фактически действия, насочени към опазване собствеността и ползването на движимото и недвижимото имущество на длъжника.

  • Съдействие при водене на преговори с цел отсрочване или разсрочване на дълга, изготвяне на споразумения за разсрочено плащане.

Процесуално представителство и осъществяване на всички ефективни средства за защита на правата на длъжника в рамките на искови, обезпечителни и заповедни производства, образувани срещу длъжника.

Кантората ни поема защитата на своите клиенти – длъжници както в заповедни, така и в образуваните срещу тях обезпечителни и искови производства. Извършваме необходимите действия с оглед опазване на правата и имуществото на нашите клиенти.

Кантората ни предоставя пълно съдействие на клиента от възникване на задължението му до неговото погасяване. Осъществяваме процесуално представителство в защита на представляваната от нас страна, като изготвяме пълен набор от документи – искови молби, отговори на искови молби, жалби, възражения и др.

  • Защита на правата на длъжника в производства по принудително изпълнение.

След снабдяването му с изпълнителен лист, кредиторът има право да инициира принудително изпълнение срещу длъжника за събиране на вземанията си. Въпреки това длъжникът все още разполага със средства за защита.

Кантората ни разполага с богат опит в тази сфера като осъществява процесуално представителство пред съдебни изпълнители и чрез бързи и ефективни действия, способни да защитят правата на нашите клиенти-длъжници. Кантората ни оказва съдействие в случаите на предприети от страна на съдебния изпълнител обезпечителни мерки, насочени срещу длъжниковото имущество, включително в случаите, в които това е неизбежно – чрез обжалване действията на ЧСИ. Намираме най-подходящият подход съобразно конкретната ситуация, в която длъжникът се намира.

  • Консултации относно възможните правни и фактически действия, насочени към опазване собствеността и правото на ползване на движимото и недвижимото имущество на длъжника.

Нашият приоритет е опазването правото на собственост върху имуществото на длъжника като намираме подходящ начин за извънсъдебно договаряне между страните.

Кантората предоставя правни становища и консултации на клиентите си в зависимост спецификите на всеки конкретен казус и изготвя план за действие за постигане на търсената защита на правата.

  • Съдействие при водене на преговори с цел отсрочване или разсрочване на дълга. Изготвяне на споразумения за разсрочено плащане.

Преговорите са най-ефективният, най-евтиният и със сигурност най-бързият начин за уреждане на отношенията между кредитор и длъжник.

Кантората организира и провежда преговори с кредитори на наши клиенти с цел отсрочване или разсрочване на задълженията им и подписване на споразумение. Това позволява да изплащате дълга си според възможностите Ви, както и да избегнете плащане в непосилни за Вас размери.

ЗАПИТВАНЕ

За всякакви коментари и запитвания, моля свържете се с нас.

Ще Ви потърсим обратно възможно най-скоро.
ЗАПИТВАНЕ