Застрахователни обезщетения

Обезщетения по застраховки „Каско“, „Гражданска отговорност“ и др.

3. Застрахователни обезщетения
  • Правен анализ на възникнали застрахователни правоотношения.

  • Съдействие и представителство в хода на преговорите за постигане на споразумения със застрахователи след първоначално отказани обезщетения по застраховки “Каско” и “Гражданска отговорност”.

  • Постигане на максимални обезщетения при транспортни произшествия, трудови злополуки и лекарска небрежност.

  • Процесуално представителство в съдебни дела.


Застрахователно право и застрахователно обезщетение

Услугите, предлагани от адвокатско дружество “Нестори, Угляров и Милчев“ в областта на застрахователното право, включват цялостно правно съдействие, в това число правен анализ на възникнали застрахователни правоотношения, съдействие и представителство в хода на преговорите за постигане на споразумения със застрахователя след първоначално отказани застрахователни обезщетения по застраховки “Каско” и “Гражданска отговорност”, постигане на максимални застрахователни обезщетения при пътнотранспортни произшествия (ПТП), трудови злополуки и лекарска небрежност, както и  процесуално представителство в съдебни дела за обжалване на застрахователни обезщетения.

Адвокатско дружество “Нестори, Угляров и Милчев” може да Ви съдейства за получаване на застрахователно обезщетение или обжалване на вече получено застрахователно обезщетение в следните  направления на застрахователното право:

  • Правен анализ на възникнали застрахователни правоотношения.

Адвокатите на кантората, специалисти в областта на застрахователното право, предоставят цялостно съдействие по всеки индивидуален казус като извършват правен анализ на възникналите застрахователни правоотношения. След проучване на всички документи, предлагаме на клиента варианти за осъществяване на защитата и получаване на застрахователното обезщетение в удовлетворяващия клиента ни размер. Кантората ни съдейства при осъществяване на всички фази от процеса – от възникване на застрахователното събитие до получаване на застрахователното обезщетение като адвокат, специализиращ в застрахователното право, изготвя всички необходими документи – уведомления до застрахователи, споразумения, жалби, становища и др.

  • Съдействие и представителство в хода на преговорите за постигане на споразумения със застрахователи след първоначално отказани обезщетения по застраховки “Каско” и “Гражданска отговорност”.

В определените от закона случаи, когато е настъпило застрахователно събитие застрахователят е длъжен да изплати застрахователно обезщетение на застрахования в сроковете за съответното застрахователно събитие – ПТП, лекарска грешка и други застрахователни случаи. Доста често обаче в застрахователното право застрахователите не изплащат навреме, плащат по-малко или изобщо отказват да изплатят застрахователното обезщетение. В тези случаи намесата на адвокатите от кантората ни, с богат опит в застрахователното право, се изразява в организиране и провеждане на преговори със застрахователите, като по бърз и ефективен начин съдействаме за извънсъдебно уреждане на спора. Извънсъдебното споразумяване със застрахователните компании успя да се утвърди като един от най-бързите, ефективни и най-евтини начини застрахованите лица да удовлетворят претенциите си при възникнало застрахователно събитие.

  • Постигане на максимални обезщетения при пътнотранспортни произшествия (ПТП), трудови злополуки и лекарска небрежност. Процесуално представителство в съдебни дела.

Приоритет за нас е постигане на максимални застрахователни обезщетения при настъпване на застрахователното събитие, без значение от какъв характер е то (пътнотранспортни произшествие – ПТП, трудови злополуки, лекарска грешка). Кантората ни осъществява както съдебно, така и извънсъдебно представителство по застрахователни казуси, във връзка с обезщетение при ПТП, обжалване на застрахователно обезщетение и всякакъв друг вид правоотношения. Когато не е възможно доброволно уреждане на спора и сключване на споразумение, за да бъдат уредени отношенията, е необходимо да се потърси съдебна защита на правата на застрахования/пострадалия. Кантората ни осъществява процесуално представителство пред съдилищата в цялата страна като завежда и води делото до неговото приключване пред всички съдебни инстанции. Изготвяме пълния набор от документи – искови молби, жалби, възражения и др. Получаването на застрахователното обезщетение чрез всички позволени от закона средства, е наша основна цел при преговорите със застрахователните компании, както и в съдебните производства.

ЗАПИТВАНЕ

За всякакви коментари и запитвания, моля свържете се с нас.

Ще Ви потърсим обратно възможно най-скоро.
ЗАПИТВАНЕ