Дружествено и търговско право

Услугите, предлагани от адвокатите на кантора “Нестори, Угляров и Милчев в областта на Дружественото и търговско право включват цялостно обслужване на бизнеса и нуждите на търговските дружества. Услугите, предоставяни от адвокат, специалист в търговското право, обхващат процедурите по създаването на дружества, прехвърляне и наследяване на дружествени дялове, приемане, напускане и изключване на съдружник, записване на нови дялове, вписване  в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията на промени в обстоятелствата – преобразуване, ликвидация, несъстоятелност, както и посредничество при сключване на търговски сделки.

Адвокатска кантора “Нестори, Угляров и Милчев” може да ви съдейства за осъществяването на необходимите правни действия относно следните аспекти на дружественото и търговско право:

Учредяване на търговски дружества (ТД) и Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), както и вписването им в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията

Получаването на професионално консултиране за избор на правна форма за Вашия бизнес е от изключително значение за развитието на дружеството, което желаете да учредите, както и за постигане на целите, за които то е учредено. При избор на правна форма от значение са както отговорността към другите партньори, така и личната отговорност. Именно затова Адвокатска кантора “Нестори, Угляров и Милчев“ провежда консултации, чрез които нашите клиенти вземат информирано решение за вида на търговското дружество, което желаят да учредят. Изготвянето и вписването на необходимите документи се осъществя изцяло от кантората, което спестява време и усилия на нашите партньори от бизнеса и гарантира пълно съответствие със законовите изисквания в областта на търговското право.

Всички необходими документи, свързани с промени в обстоятелствата – промяна на седалище и адрес на управление, промени в начина и формата на управление, смяна на управител, фирма и др. отново се изготвят изцяло опитен адвокат в търговското право.

 

Прехвърляне и наследяване на дружествени дялове

Търговският закон урежда в чл. 129, ал. 1, възможността дружественият дял да се прехвърля и наследява. Законът поставя изисквания в зависимост от това дали дружественият дял ще се прехвърля на лице, което вече е съдружник  в дружеството, или на трето лице. Ето защо е необходимо да се потърси съдействие от специалисти в областта на търговското право, които да изготвят договор за прехвърляне на дружествените дялове, както и останалите необходими документи за вписването на извършеното прехвърляне в Търговския регистър.

Други промени в обстоятелствата на различните видове търговски дружества

Адвокатите от кантората, специализирани в сферата на търговското право, оказват цялостно съдействие във връзка с изготвянето на необходимите документи и вписването в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, за всички промени в обстоятелствата, като промяна в управлението, промяна в седалището и адреса на управление на дружеството, промени, касаещи размера и разпределението на капитала, фирмата и др.

Преобразуване (вливане, сливане, разделяне и отделяне) на търговски дружества

Отношенията между търговските дружества и динамиката на оборота в търговското право могат да бъдат предпоставка за обединяване на търговски дружества, желаещи да осъществяват съвместно търговска дейност. Възможно е едно дружество да се раздели на няколко дружества, или от него да се отделят самостоятелни търговски дружества. Кантората ни предоставя правни съвети относно последиците, свързани с имуществото, правата и задълженията на прекратените или новоучредени дружества.

Тази дейност е специфична и поради това изисква консултиране с опитен адвокат в търговското право.

Съдействие по сключване на търговски сделки

Осъществяването на търговско посредничество за сключване на сделки гарантира на нашите клиенти успешно представителство и завършеност на процедурата, осъществяване на поставените цели, както и развитие на нашите партньори в търговския оборот.

Правно съдействие при заличаване на дружество от Търговския регистър

Закриването на фирма и прекратяването на дейността й се извършва чрез производство по несъстоятелност или производство по ликвидация. Кантората ни дава правни съвети относно различните способи за осъществяване на процедурите, предоставя процесуално представителство до окончателното приключване на производствата. Ние изготвяме пълен набор от документи и предоставяме цялостно съдействие за осъществяване на процедурите по несъстоятелност, ликвидация и заличаване. На този последен етап от съществуването на фирмата е важно да се доверите на юристи, които да гарантират, че интересите Ви ще бъдат защитени по най-добрия начин.