Абонаментно правно обслужване

Цялостно правно обслужване за Вашия бизнес

Абонаментно правно обслужване

Адвокатско дружество “Нестори, Угляров и Милчев“ предоставя цялостно абонаментно правно обслужване на бизнес клиенти си, развиващи дейност както в страната, така и в чужбина. Можем да Ви предоставим правно обслужване в следните направления:

  • Цялостно абонаментно правно обслужване на търговски дружества, ЮЛНЦ, дружества по ЗЗД, консорциуми.

Кантората ни извършва всички правни действия, свързани с вътрешнодружествените работи на нашите корпоративни клиенти, като подпомагаме и развитието на бизнес отношенията им с контрагенти. Съдействаме при свикване и провеждане на общи събрания на акционерите и съдружниците, преобразуване чрез вливане, сливане и разделяне на търговски дружества, промени в капитала, управлението и собствеността на търговски дружества и вписването им в Търговския регистър, сделки с търговски предприятия, ликвидация и търговска несъстоятелност. Изготвяме всички необходими документи и представляваме клиентите ни пред търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, като в тази връзка предоставяме цялостно абонаментно правно обслужване.

  • Представителство на работодатели – изготвяне на трудови договори, правен анализ на трудови правоотношения, съдействие при трудови спорове.

Кантората ни предоставя цялостно абонаментно правно обслужване за работодатели като изготвяме необходимите документи за цялостно обезпечаване дейността им. Съдействаме на дружествата-работодатели в изготвянето на трудовите договори, които подписват със служителите им, длъжностни характеристики, заповеди, както и всички останали документи, необходими на работодателя за спазване на трудовото законодателство.  За повече информация – трудови спорове.

  • Представителство пред контрагенти във връзка със сключването на търговски сделки.

Абонаментното правно обслужване, което предоставя Адвокатско дружество “Нестори, Угляров и Милчев“ включва съдействие на клиентите при провеждането на търговски преговори като организира и участва в съответните срещи. Кантората предоставя абонаментно правно обслужване чрез съдействие на клиентите си във всеки етап на търговското договаряне – от момента на преддоговорната фаза на една търговска сделка, до нейното изпълнение.

  • Защита на интелектуалната собственост.

В областта на интелектуалната собственост предоставяме абонаментно правно обслужване, което включва:  изготвяне на продуцентски и  лицензионни договори, както и договори за франчайзинг. Кантората ни съдейства в производство по регистрация на национални, европейски и международни търговски марки и  осъществява представителство в процедури по опозиции на бизнес клиентите ни. Освен това съдействаме за осъществяване на авторски надзор при реализацията на архитектурни и дизайнерски проекти, както и при защита интересите на дизайнери, архитекти, артисти, изпълнители, изобретатели, продуценти и филмопроизводители. За по-подробна информация: линк към интелектуалната собственост, където процедурите са разгледани подробно.

  • Събиране на корпоративни вземания. Квалифицирана защита по заведени заповедни, искови и изпълнителни дела.

Кантората предоставя за бизнеса възможност да събере вземанията си по бърз и ефективен начин по съдебен или извънсъдебен ред,  чрез услугата за абонаментно правно обслужване. Ако преговорите не постигнат резултат, Адвокатска кантора “Нестори, Угляров и Милчев” осъществява процесуално представителство, включително по изпълнителни дела във връзка с успешното провеждане на принудителното изпълнение в полза на клиента. Линк към събиране на вземания

Публикации по темата

ЗАПИТВАНЕ

За всякакви коментари и запитвания, моля свържете се с нас.

Ще Ви потърсим обратно възможно най-скоро.
ЗАПИТВАНЕ