Абонаментно обслужване

Цялостно правно обслужване за Вашия бизнес

С оглед цялостната дейност на търговските дружества, адвокатската кантора предлага сключване на договори за абонаментно правно обслужване. Предоставяме високо квалифицирано правно обслужване на български физически и чуждестранни юридически лица срещу месечно абонаментно възнаграждение.

абонаментно-обслужване
 • Свикване и провеждане на общи събрания на акционерите и съдружниците.

 • Преобразуване чрез вливане, сливане и разделяне на търговски дружества.

 • Промени в капитала, управлението и собствеността на търговски дружества и вписването им в Търговския регистър.

 • Сделки с търговски предприятия.

 • Ликвидация и търговска несъстоятелност.

 • Представителство на работодатели – сключване на трудови договори, правен анализ на трудови правоотношения, съдействие при трудови спорове.

 • Представителство пред контрагенти във връзка със сключването на търговски сделки.

 • Защита на интелектуалната собственост.

 • Правна помощ при участие в обществени поръчки и публични търгове.

 • Посредничество за сключване на цесии от цеденти и цесионери.

 • Събиране на корпоративни вземания. Квалифицирана защита по заведени заповедни, искови и изпълнителни дела.

Публикации по темата

ЗАПИТВАНЕ

За всякакви коментари и запитвания, моля свържете се с нас.

Ще Ви потърсим обратно възможно най-скоро.
ЗАПИТВАНЕ