5
(12)

автор: Евгени Йорданов – адвокатски сътрудник.

Темата за задълженията към Топлофикация и практиките на дружеството за събирането им все още е изключително популярна сред потребителите на топлинна енергия. Въпросите, свързани с тези задължения обаче, до голяма степен са неясни за повечето потребители, което води до взимане на грешни решения и заедно с тях – до излишни разходи на време и средства. По тази причина с настоящото изложение имаме за цел да систематизираме важните моменти в споровете с Топлофикация и ясно да посочим какви са средствата за защита на законните права и интереси на потребителите във всеки един от тях.

I. Давност на задълженията към Топлофикация.

След получаването на фактура за определена сума, първото и абсолютно задължително нещо, което трябва да направим, е да проверим за какви периоди от време са начислени претендираните от Топлофикация суми. По този начин можем да определим дали не е изтекла погасителната давност за част или за всички от претендираните суми. Тъй като задълженията към Топлофикация спадат към т.нар. „периодични плащания“ погасителната давност за тях е 3-годишна.

Казано накратко, ако са изминали 3 години от датата, за която е начислено съответно задължение, то за него е изтекла погасителната давност и спокойно можем да поискаме от Топлофикация същото да бъде „отписано“ от архивите на дружеството.

Изключително важно е тази проверка да се направи преди плащането на каквото и да е към дружеството. Макар и погасено по давност, задължението продължава да съществува и плащането по него е напълно валидно. Това означава, че ако сме си платили погасено по давност задължение, не можем да си искаме обратно парите претендирайки, че давността е била изтекла преди плащането.

II. Защита срещу погасени по давност задължения.

Направили сме проверка на получената фактура и сме разбрали, че задълженията, които Топлофикация претендира, са погасени по давност. При позвъняване от тяхна страна сме им обяснили или директно сме подали заявление за отписването на тези суми, но те продължават да си ги търсят по всевъзможни начини.

Вариант за действие има и в този случай и той се изразява в съдебната защита на правата ни, която представлява предявяването на т.нар. отрицателен установителен иск. Казано възможно най-просто, това представлява предявяване на иск пред съда, с който да се признае за установено, че претендираните от Топлофикация суми са погасени по давност и не се дължат. Това е процедура, в която е необходимо съдействието на адвокат, тъй като изисква подробно изследване на фактите от значение за случая, правилното им изложение и подкрепянето им с доказателства пред съда. Макар и по-сложен, този метод е безспорно ефективен при правилното му провеждане.

Във времето практиката е показала, че в случаите с „Топлофикация” (включително с други големи кредитори, различни от Топлофикация) съдебните действия са единственият ефективен начин да бъде постигнат някакъв успех и да бъдат преустановени порочните практики спрямо потребителите, съобразно техния конкретен случай.

III. Сключване на споразумение за разсрочено плащане.

Не са малко случаите, в които Топлофикация претендира реално дължими и непогасени по давност суми (без значение от липсата на всякаква прозрачност в методите, по които се изчисляват сумите). След като се уверим, че случаят е такъв, най-добре би било да се постараем да избегнем предприемането на съдебни действия срещу нас, тъй като последните значително увеличават размера на дължимите от нас суми, посредством начисляването на държавни такси и юрисконсултски възнаграждения към тях.

При невъзможност за пълно погасяване на дължимите суми, сключването на споразумение за разсрочено плащане е най-удачният вариант. Такова споразумение може да се сключи на всеки етап, без значение дали са започнати действия пред съд или пък вече е образувано дело пред частен съдебен изпълнител, но най-удачният вариант е да бъде сключено преди въобще да е сложено начало на съдебните действия, защото само тогава няма излишно начислени разноски към задължението ни.

Отново трябва да се акцентира върху предварителната проверка на случая. Сключването на такова споразумение от наша страна представлява действие по признаване на задължението ни, което означава, че от сключването му започва да тече нова погасителна давност. Ако задължението ни е било погасено по давност и сключим споразумение за неговото разсрочено плащане, то ние губим възможността впоследствие да се позовем на погасителна давност.

IV. Възможни варианти при започнати съдебни действия от страна на Топлофикация.

Често се случва да разберем, че имаме задължения към Топлофикация, едва когато получим заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК. На практика това означава, че дружеството е започнало съдебни действия срещу нас и си търси правата по съдебен ред. Законът за енергетиката гарантира възможността на Топлофикация в общия случай да събира съдебно вземанията си без значение от техния размер. Това прави невъзможно предвиждането на конкретен момент, в който дружеството ще образува дело срещу даден длъжник. Известно ограничение на този принцип все пак има – за потребители, които живеят в сграда с въведена система за дялово разпределение, трябва да се изготви изравнителна сметка за съответната година, в която е начислено задължението, чието изпълнение ще се търси по съдебен ред, преди да бъде образувано дело.

На този етап е най-удачно да се свържем с адвокат, който да проучи подробно въпроса, да предложи възможни варианти и да предприеме съответните действия, преди заповедта за изпълнение да е влязла в сила. В най-добрия случай, делото може да приключи с подаване на възражение, депозирано пред съда в съответния едномесечен срок от получаване на заповедта. Това са случаите, в които възражението е основателно – търсените от Топлофикация суми са погасени по давност в пълния си размер. В тези случаи често срещан сценарий е Топлофикация да се дезинтересира да доказва пред съда (в съответния за това едномесечен срок), че сумите не са погасени по давност и делото се прекратява. Важно е да се знае, че подобен сценарий изисква квалифицирана проверка от професионалисти, с необходимите познания в материята, която проверка да има за цел да установи от самото начало дали подаването на гореспоменатото възражение би довело до желания резултат. Подаването на неоснователно възражение би довело до допълнително увеличаване на задължението със съдебни разноски.

Често, макар и основателно, възражението не води до прекратяване на делото, както в горните случаи. Топлофикация има право да защитава вземането си, да представи доказателства за възникването му, за неговия размер и да обосновава твърденията си за дължимостта му в съдебна зала. В тези случаи подробният, задълбочен и професионален анализ на всички доказателства по делото, хронологията на фактическата обстановка, включително на фактурираните суми, проследяването на обмена на документация и изготвянето на план за адекватна съдебна защита от адвокат са част от необходимите предпоставки делото да бъде решено в наша полза.

Ако на този етап не организираме своевременно защитата си, лесно можем да бъдем осъдени и за задължения, които са погасени по давност и за събирането им да бъде образувано дело срещу нас при съдебен изпълнител. Този вариант трябва да се избягва, тъй като образуването на дело пред съдебен изпълнител има за цел принудителното събиране на задълженията ни, посредством различни методи за принудително изпълнение и лесно може да засегне банковите ни сметки, трудовото ни възнаграждение, движимите вещи, недвижимите ни имоти и всяко друго имущество, с което разполагаме, подлежащо на осребряване.

Важно е да се отбележи, че дори и да сме осъдени и да имаме образувано дело пред съдебен изпълнител, в различни хипотези давностните срокове за нашето задължение започват да текат отначало и отново може да се стигне да погасяване на задължението ни по давност. В тази връзка, ако имаме старо дело при съдебен изпълнител, отново си струва да се направи проверка дали задължението ни не е погасено по давност, както и за законосъобразността на извършените от съдебния изпълнител действия. Ако се окаже, че действително е налице погасяване по давност на задължението ни, то отново можем да прибегнем до предявяването на гореспоменатия отрицателен установителен иск.

V. Отказ от ползване на услугите на Топлофикация.

След всички тези процедури, изхабено време, усилия и пари, на всеки нормален човек му се иска да си свали радиаторите от дома или офиса и да откаже ползването на услугите на Топлофикация.

Процедурата не е толкова проста.

Дори да си свалим радиаторите и да не ползваме топлинна енергия от дружеството в нашите помещения, то ние отново ще сме длъжни да плащаме сумите за дялово разпределение, за отопляване на общите части на сградата, както и за цялостната сградна инсталация. Тези сметки за напълно законни и в този смисъл лесно могат да бъдат събрани по съдебен ред, така че простото премахване или изключване на отоплителните устройства не е решение.

Решение за пълен отказ от ползване на услугите на Топлофикация може да се вземе само на събрание на етажната собственост с мнозинство 2/3 от собствениците на всички идеални части в сградата. Очевидно това е една по-тромава процедура, която изисква участието и съгласието на много хора, но към момента това е единственият вариант за пълен отказ от услугите на дружеството.

Надяваме се с настоящото кратко изложение да сме успели да ви уверим в това, че успехи могат да бъдат постигнати срещу Топлофикация. Постарахме се да опишем както част от случаите, в които вярваме, че можете да се справите сами, така и тези случаи, в които е по-разумно да прибегне до професионално съдействие, но във всяко положение считаме, че порочните практики спрямо потребителя не следва да се толерират, нито игнорират.

Други публикации по темата: Заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК – практически проблеми.

Направи запитване

Полезна ли Ви беше статията?

Последвайте ни и следете за нови полезни публикации:

Съжаляваме, че не сте харесали статията ни.

Кажете ни как можем да я подобрим?