4.9
(44)

автор: Евгени Йорданов – адвокатски сътрудник.

Името на всяко е лице е основна част от неговата идентичност. То изпълнява изключително важни функции свързани с идентификацията, индивидуализацията и като цяло участието на едно лице в обществото. По тази причина, след вписването на трите имена на всяко лице в акта за раждането му, основанията за промяна на която и да е част от името са строго определени в закона. В такива случаи е задължително участието на съд (с изключение на фамилното име при сключването на брак), който да прецени дали са налице законовите изисквания за промяна на името. Условията, които трябва да са налице за промяна на името, са описани в Закона за гражданската регистрация (ЗГР), а процедурата – в Гражданско-процесуалния кодекс (ГПК).

Случаите, в които едно лице може да иска промяна на име по съдебен ред, са следните:

Промяната на осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо име е свързана с обстоятелства, които не са сложни за приложение от съдилищата и в този смисъл не създават особени проблеми в практиката. Най-важната преценка, която трябва да извърши съдът, е дали текущото име на молителя отговаря на обществените стандарти, които са определени от българската именна традиция, както и от конкретния момент на развитие на обществото.  

Промяна на името поради важни обстоятелства

Лаконичният изказ на закона създава необходимост от дефиниране на въпросните „важни обстоятелства“. Тъй като съдържанието на това понятие не е доразвито в закона, през годините се е наложило съдебната практика да го дефинира чрез няколко примерни изброявания на важни обстоятелства.

Първите две важни обстоятелства са свързани с административните проблеми, които могат да се създадат за държавните органи и лицето.

На първо място, основание за промяна името ще е има, когато едно лице носи две различни имена в две различни държави. Този проблем възниква при придобиването на българско гражданство, като се случва след превеждането на имената от чужд на български език те да бъдат променени, било то поради технически грешки или пък поради определени правила за превода на дадени букви от чужди езици. Такива несъответствия могат да създадат проблеми за идентификацията на лицето при взаимодействия с администрацията в България, както и в другите държави. Това е и причината това обстоятелство да бъде дефинирано като важно.

Друго основание за промяна на името е наличие на различни имена в различни официални документи. Най-често става въпрос за акт за раждане, в който името е изписано по един начин и лична карта или международен паспорт, в който името е различно. Очевидно е, че и в този случай очевидно има потенциална възможност за възникване на проблеми с идентификацията на лицето. Тези първи две обстоятелства често са налице заедно.

Третото и най-интересно важно обстоятелство е желанието на молителя да носи различно име. Съдебната практика е отчела, че освен изпълнението на чисто административни функции, името на едно лице е част и от правото му на самоопределяне и в този смисъл, ако едно лице желае да смени името си, то това желание може да се възприеме като важно обстоятелство. Много важно е да се отбележи следната подробност – съдебната практика казва, че желанието на лицето да носи различно име може да бъде счетено като важно обстоятелство, а не че задължително трябва да се отчете като такова. Това на практика означава, че съдът винаги трябва първо да изпълнява ролята си на защитник на закона, традициите и морала преди да отчита желанието на молителя. Ако избраното от лицето име не съответства на изискванията на закона, на българската именна традиция и разбиранията на обществото ни за морал, то искане за промяна на името, основано единствено на желанието на молителя, следва да бъде отхвърлено.

Тези разсъждения са и част от мотивите доста интересни съдебни решения от гледна точка на ролята на съда в такива случаи. Отказите на искания за промяна на имена от съдилищата в някои от тези случаи са показателни за факта, че макар и да съществува възможност желанието на молителя да бъде признато за важно обстоятелство по смисъла на закона, то тази възможност винаги е ограничена от разбиранията за традиция и морал в обществото. Естествено в такива решения винаги ще има и известна доза субективизъм.

Ако лицето е известно в обществото с псевдоним, то може да иска този псевдоним да се прибави към името му. В този случай не става въпрос за замяна на едно име с друго, а за добавянето на псевдоним текущото име на лицето. Отново трябва да бъдат спазени описаните изисквания за законност и морал. На молителя се пада тежестта да докаже, че наистина е известен с конкретния псевдоним.

Промяната на име на осиновено дете е част от процедурата по самото осиновяване, което от своя страна е свързано с множество изисквания. Единствено от гледна точка на промяната на името на осиновеното дете можем да отбележим, че собственото му име се определя едностранно от осиновителите, ако детето не е навършило 14 г. Ако е навършило тази възраст се изисква и негово съгласие. Бащиното и фамилното име на осиновения се определят от съда според имената на осиновителя и по традиционния начин за съставяне на българските имена.

Процедурата по промяна на име протича пред районния съд по постоянен адрес на молителя и по правилата на т.нар. охранително производство, което на практика означава, че не се налага явяване в съдебно заседание. Макар и сравнително проста, процедурата все пак крие своите особености, които изискват съдействието на професионалист в областта, доколкото неправилното оформяне на молбата за промяна на име може излишно да забави процедурата или да доведе до отхвърляне на искането. Следва да се има предвид, че производството предполага субективна преценка за съответствие с поставените от закона основания за промяна на име, които могат да бъдат прочетени по различен начин от различните съдилища. Понеже в тази материя постоянно променящата се съдебна практика играе огромна роля, можем да сме сигурни, че вижданията на съдилищата ще продължават да се развиват в зависимост от представите и толерантността на обществото към определени видове имена.

Други публикации по темата: Промяна в изписването на имената на латиница

Полезна ли Ви беше статията?

Последвайте ни и следете за нови полезни публикации:

Съжаляваме, че не сте харесали статията ни.

Кажете ни как можем да я подобрим?