5
(4)

Автор: Eвгени Йорданов – адвокатски сътрудник.

На 07.11.2018 г. на второ четене депутатите от Народното събрание приеха мащабни промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, които ще влязат в сила от началото на 2019-та година. Едни от най-разискваните промени бяха тези, свързани с данъка, с който се облагат автомобилите и как той ще се промени през следващата година. Въпреки многото спорове в Парламента първоначално предложените промени бяха приети и от 2019-та година ще се въведе принципът на екологично двукомпонентно облагане.

Принципът на изчисляване на данък МПС в момента

Законовата уредба на данъка, с който се облагат леките автомобили, се намира в Раздел IV на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Според разпоредбата на чл. 55, ал. 1 от ЗМДТ, размерът на данъка се определя от следните компоненти:

  1. ставка, определена от общинските съвети, съгласно мощността на двигателя;
  2. коефициент, в зависимост от годината производство на автомобила.

Важно е да се отбележи, че данъкът върху моторните превозни средства е част от местните данъци и като такъв зависи до голяма степен отделните общини. ЗМДТ дава само рамката, в която може да се определи ставката за леки автомобили с определена мощност, докато общинските съвети определят с наредба каква точно да е конкретната ставка в поставените от закона граници. Например, за автомобили с мощност над 37 kW до 55 kWвключително, границите, в които общините могат да определят ставката за изчисляване на данък МПС, са от 0,40 до 1,20 лв. за 1 kW.

Съгласно възприетата в ЗМДТ методика, колкото по-мощен е един автомобил, толкова по-висока е ставката, на база на която се изчислява данъка му. От друга страна, колкото по-стар е един автомобил, толкова по-нисък е коефициентът по който се умножава ставката. Основният принцип, който въплъщава този начин на изчисление на данъка, е социалният – за хора, чиито приходи са по-ниски и съответно чиито коли са по-стари, данък МПС следва да е в по-нисък размер.

Съгласно сегашната редакция на ЗМДТ, формулата за изчисляването на данъка е следната:

(ставка x брой kWx коефициент = размер на данък

Онагледено в пример, изчисляването на данъка изглежда по следния начин:

За автомобил, производен преди 15 г., с мощност на двигателя 75kW, без действащ катализатор и регистриран в Бургас, размерът на данъка се изчислява по следния начин:

(1,65 x 75) x 1 = 123,75 лв.

Тъй като ЗМДТ определя само рамката, а общинските съвети – конкретната ставка в тази рамка, за същия автомобил от предходния пример, но регистриран в София, се дължеше различен данък:

(1,38 x 75) x 1 = 103,50 лв.

Значително влияние върху размера на данъка оказва и наличието на действащо катализаторно устройство в автомобила. За превозни средства, с мощност на двигателя до 74 kW включително и с действащо катализаторно устройство, дължимият данък МПС може да намалее с до 60%, в зависимост от съответствието на автомобила с екологичните категории  „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“ и „Евро 6“. Дори за автомобили, които не отговарят на тези екологични категории, единствено наличието катализатор означава намаление на данъка с най-малко 20%.

С какво се променя данъкът върху автомобилите през 2019 г.?

Основата на промените в изчисляването на данък МПС е възприемането на нов принцип от законодателството, а именно – екологичният. Същността на принципа е, че този, който замърсява околната среда повече, следва да плаща по-висок данък. Тъй като старите коли не отговарят споменатите по-горе екологични категории и увреждат в по-голяма степен околната среда, точно техните собственици ще следва да заплащат по-висок данък от 2019-та година.

През 2019-та година към гореописаната формула за изчисляване на данъка върху автомобилите ще се добави и екологичен компонент. Този компонент е свързан с Европейските стандарти за изгорели газове, които дефинират допустимите стойности на изгорели газове на моторните превозни средства на европейския пазар. Стандартите, които ще имат значение за изчисляването на данъка върху автомобилите, са: „Евро 1“, „Евро 2“, „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“ и „Евро 6“ и “EEV. Колкото по-голяма е цифрата след съответния стандарт, толкова по-късно е въведен и толкова по-строги изисквания поставя към екологичността на съответното превозно средство. Всяко моторно превозно средство на европейския пазар следва да притежава сертификат от производителя, който да  свидетелства за това към коя екологична категория принадлежи. От догодина, при липсва на сертификат за екологичната категория на автомобил и при невъзможност тя да се удостовери по друг начин, ще се приема, че съответното превозно средство е без екологична категория и ще се облага с по-висок данък.

С възприемането на този нов за нашето законодателство принцип, от 2019-та година формулата за изчисляване на данъка на леките автомобили ще изглежда по следния начин:

Имуществен компонент х Екологичен компонент = Размер на данъка

Имущественият компонент се изчислява по описаната в началото на статията формула – (ставка x брой kWx коефициент = имуществен компонент

Екологичният компонент се изразява с нов коефициент, който се определя от съответствието на автомобила с конкретен стандарт за изгорели газове. На свой ред, този екологичен коефициент ще е по-висок за колите, които спадат към по-старите екологични категории и съответно по-нисък за тези, които спадат към по новите. По този начин, собствениците на по-нови и щадящи околната среда автомобили ще дължат по-нисък данък, докато собствениците на по-стари и увреждащи околната среда автомобили ще дължат по-висок.

Отново, тъй като данъкът върху моторните превозни средства е част от местните данъци, в ЗМДТ е заложена само рамка, в която да се определи екологичен коефициент, съобразно съответната екологична категория. От общинските съвети ще зависи да определят конкретно какъв ще е коефициентът в зададената от закона рамка. По тази причина няма как към момента да се даде конкретен пример, но средно с около 30% ще се увеличи данъкът на автомобилите, спадащи към най-ниските екологични категории, а за тези, които спадат към най-високия стандарт („Евро 6“ и “EEV”), данъкът ще спадне с до 20%.

От следващата година за автомобилите с мощност на двигателя до 74 kW включително и с действащ катализатор също се премахват описаните по-горе данъчни облекчения.

Важно данъчно облекчение, което ще влезе в сила от догодина, е свързано с дължимите данъци за мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително. Ако тези превозни средства отговарят на изискванията на екологична категория „Евро 4“, собствениците им ще заплащат с 20% по-нисък данъка ако отговарят на по-високите от „Евро 4“ категории – с 60% процента по-нисък данък.

Въпреки наличието на множеството дискусии и спекулации по въпроса, предложението да има данъчно облекчение за леките автомобили с действаща газова уредба не се прие.

Да очакваме ли в бъдещето други промени относно данък МПС?

Редица директиви на Европейския съюз уреждат стандартите за изгорели газове и предвиждат създаването на нови стандарти, които да бъдат още по-строги. Членството на България в Европейския съюз е предпоставка за хармонизация на идеите и принципите на законодателството ни с тези на Европа. В този смисъл повишаването на данъците за по-старите и неотговарящи на високите екологични стандарти превозни средства, е неизбежно. Макар настоящото изменение на закона да изглежда като голяма промяна, за огромна част от старите коли в България данъкът, който се дължеше преди промяната, беше толкова нисък, че дори и увеличение от 30% не би утежнило собствениците им прекалено много. По тази причина може да се приеме, че приетите промени не са чак толкова значителни, от гледна точка на облагането на по-старите автомобили с по-висок данък, колкото са значими от гледна точка на облагането на по-новите и щадящи околната среда автомобили с по-нисък данък. Във всеки случай, този принцип е твърдо възприет и систематично налаган от Европейския съюз и можем да очакваме развитието му в 2 насоки. На първо място, ще бъдат създавани и въвеждани нови, по-строги екологични стандарти. Едновременно с това, по-старите и неотговарящи на тези стандарти автомобили ще се облагат с все по-високи данъци, а по-новите „еко“ автомобили – с все по-ниски.

Полезна ли Ви беше статията?

Последвайте ни и следете за нови полезни публикации:

Съжаляваме, че не сте харесали статията ни.

Кажете ни как можем да я подобрим?