5
(4)

Автор: адв. Христо Милчев Георгиев

Несигурната обстановка, която създаде извънредното положение в България, се превърна в причина за сериозни затруднения както за бизнеса, така и за кредитополучателите – физически лица. Намалялата ликвидност създаде възможности, които очаквано възобновиха интереса на инвеститорите към позабравения през последните две-три години алтернативен способ за придобиване на недвижими имоти – чрез публична продан от ЧСИ.

Кога се стига до публична продан на недвижим имот?

Изпълнението върху недвижими имоти е способ за принудително изпълнение, до който в практиката често се стига, когато за длъжника по едно частно или публично задължение са изчерпани всички други варианти за доброволно уреждане на отношенията му с кредитора, както и когато други, по-леки способи, като запор на трудово възнаграждение и запор на банкова сметка, не са дали резултат. Друга хипотеза, при която един имот може да бъде изнесен на публична продан, е когато в производство по съдебна делба се окаже, че имотът е неподеляем и не може да бъде поставен в дял на някого от съделителите.

Как се определя цената на продаваното жилище?

Пазарната стойност на имота се определя от лицензирано за тази дейност вещо лице – оценител по възлагане от съдебния изпълнител *. При приемане на експертното заключение от страните по делото, началната цена, от която започва наддаването, се определя при 80 % от пазарната стойност на имота, но не по-ниска от данъчната оценка. В случай че при първата продан не бъде обявен купувач, цената на имота ще продължи да пада, като всяка следващата продан ще започва от цена, равна на 90 % от предишната. **

Как протича процедурата

Всеки заинтересован може да следи за обявени за публична продан имоти в Регистъра на публичните продажби при Камарата на частните съдебни изпълнителиАсоциация на държавните съдебни изпълнители, на сайта на окръжния съд по местоизпълнението, както и на място в сградата на районния съд или в канцеларията на съдебния изпълнител. В обявлението се намират данни относно собствеността на имота и вещните тежести, като е от съществено значение на този ранен етап информацията да бъде разчетена правилно от бъдещия купувач. Извън обичайния оглед на имота, доброто проучване включва документално изследване на продавания имот (проследяване на собствеността, наличие на ипотеки, възбрани, искови молби и др.) и на изпълнителното дело, по което се извършва публичната продан (наличие/липса на връчвания на книжа и документи, съдействие и поведение на длъжника в процеса, депозирани жалби, молби, искания и др.)

При взето информирано решение за участие в процедурата наддавачът заплаща задатък в размер на 10 % от обявената цена и подава своето наддавателно предложение в едномесечен срок от започването на проданта. Отваряне на пликовете с наддавателни предложения се извършва в районния съд в началото на работния ден след изтичане срока за наддаване. Предложилият най-висока цена се обявява за купувач на имота, освен ако някой измежду явилите се на място, при отварянето на пликовете, не предложи по-висока цена с размер на един задатък, при провеждане на незабавен търг с устно наддаване.

Финансовите ангажименти за наддавача

Обявеният за купувач има право в двуседмичен срок да заплати остатъка от предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Не го ли стори, той губи задатъка, а за купувач бива обявен следващия по цена на предложението наддавач. Следват плащания на такса за изготвяне на постановление за възлагане от съдебния изпълнител, такса вписване на постановлението в имотния регистър, както и плащане на местен данък за придобиване на недвижим имот. В случай че не може да се постигне доброволно предаване на имота на новия собственик, на съдебния изпълнител се заплаща допълнителна такса за извършване на въвод във владение.

* Настоящият материал се фокусира върху производството на публичната продажба по реда на Гражданско процесуалния кодекс, по който изпълняват съдебните изпълнители /държавни и частни/.

** Процедурата по определяне началната цена за публичната продан претърпя изменения в края на 2017 г., когато бяха направени законодателни промени с цел да бъдат ограничени възможностите за злоупотреби. Така пазарната стойност на имота вече не може да се определя еднолично от съдебния изпълнител, а оценката на вещото лице подлежи на оспорване от длъжника, който има възможност да поиска повторна експертиза, като сам посочи експерт за извършването ѝ.

Други публикации по темата:

  1. Задължения към Топлофикация – полезни съвети.
  2. Заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК – практически проблеми.
  3. Злоупотреба с процесуални права. Противодействие.

Полезна ли Ви беше статията?

Последвайте ни и следете за нови полезни публикации:

Съжаляваме, че не сте харесали статията ни.

Кажете ни как можем да я подобрим?